دبستاني هاي عزيز مي توانند در مسابقه ويژه ي برنامه ي تلويزيوني گل آموز که هر روز ساعت 14:30 تا 15:30 از شبکه آموزش پخش مي شود ، شرکت کنند .

با تشکر از وب خانم شریفی